szybka pozyczka
1 1_1 2

KONKURS DLA KLAS I-III

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 09 February 2021
Written by Magdalena Lenart

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie chce zaprosić uczniów klas I-III do udziału w konkursie plastycznym "Na straganie". Uczestnicy na podstawie treści wiersza przygotowują pracę plastyczną dowolną techniką.

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Category: Aktualności
Published: Friday, 22 January 2021
Written by Małgorzata Samol

babcia

KOMUNIKAT

Category: Aktualności
Published: Saturday, 16 January 2021
Written by Małgorzata Samol

Komunikat
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie
z dnia 15 stycznia 2021 r.
 w sprawie organizacji pracy szkoły w warunkach pandemii COVID-19
w okresie od 18 stycznia 2021 r.

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie,

Szanowni Państwo Nauczyciele,

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910), § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe j i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), § 6 ust 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 października 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii (Dz. U. z 2020 poz. 1758 z późn. zm.), art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1842), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.493 z późn. zm.) i w związku z § 1a ust.1pkt 1 § 2 pkt 3a, 3f, 4-7, § 2a, § 2c rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zm.)

Informuję, że:

§ 1.

W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty od dnia 18 stycznia 2021 r. do odwołania ustalam naukę w trybie stacjonarnym w klasach I –III, zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć.

  1. Do nauki wykorzystane są sale przydzielone klasom 1 września 2020 r.:
    1. na parterze uczą się uczniowie z kl. III,
    2. na pierwszym piętrze uczą się  uczniowie z kl. I i II.
  2. Przerwy międzylekcyjne, podczas których wietrzone i dezynfekowane są sale lekcyjne, wyznaczają nauczyciele. Na korytarzu szkolnym może przebywać wtedy  tylko jedna klasa, w częściach wspólnych obowiązuje noszenie maseczek.
  3. Zasady odbioru dzieci pozostają bez zmian.
  4. W szatni uczniowie korzystają z boksów klas starszych.
  5. Na terenie szkoły przebywają tylko uczniowie i pracownicy szkoły.

§ 2.

Oddziały przedszkolne funkcjonują w trybie stacjonarnym.

§ 3.

Zajęcia w klasach IV – VIII odbywają się w trybie zdalnym, zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

§ 4.

Świetlica szkolna i gastronomia pozostają czynne dla uczniów klas I – III, zgodnie ze złożonymi przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracjami.

§ 5.

Nauka zdalna może być zorganizowana na terenie szkoły na wniosek rodzica i po uzyskaniu pozytywnej decyzji dyrektora, dla uczniów klas IV-VIII, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub uczniów, którzy nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania. W tych zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie zdrowi, pozbawieni jakichkolwiek objawów chorobowych uczniowie, jak również gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

§ 6.

Na decyzję dyrektora szkoły, o której mowa w § 5, będą miały wpływ przede wszystkim następujące czynniki:

1) aktualna sytuacja epidemiczna w kraju,

2) bieżąca sytuacja epidemiczna i kadrowa w szkole,

3) dobry stan zdrowia dziecka.

§ 7.

Nauczanie zdalne jest realizowane dla uczniów klas IV-VIII z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 8.

W przypadku, gdy zajęcia, o których mowa w § 7, nie będą mogły być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor ustala inny sposób realizowania tych zajęć.

§ 9.

Dla uczniów klas VIII mogą być zorganizowane w szkole indywidualne lub grupowe konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przestępuje do egzaminu ósmoklasisty. Konsultacje będą odbywały się wg opracowanego harmonogramu.

§ 10.

Biblioteka szkolna realizuje swoją działalność, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.

§ 11.

Nauczyciele uczący w klasach I – III, wychowawcy oddziałów przedszkolnych, nauczyciele świetlicy, psycholog, nauczyciele bibliotekarze pełnią swoje obowiązki w miejscu pracy.

§ 12.

Nauczyciele uczący w klasach IV – VIII pełnią swoje obowiązki poza miejscem pracy, pozostając w pełnej gotowości do pracy w szkole w ciągu 1,5godziny od wezwania. W przypadku braku możliwości technicznych oraz lokalowych, do wykonywania pracy zdalnej w miejscu zamieszkania nauczyciela, dyrektor szkoły zapewnia mu odpowiedni sprzęt i właściwe warunki w miejscu pracy

§ 13.

Pracownicy obsługi pełnią swoje obowiązki w miejscu pracy.

§ 14.

Nauczyciele realizujący swoje obowiązki zawodowe poza miejscem ich stałego wykonywania, odpowiadają za poszanowanie i ochronę informacji poufnych oraz innych tajemnic prawnie

chronionych, w tym tajemnicy danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

§ 15.

Konsultacje i zebrania z rodzicami, do odwołania, będą odbywały się tylko w trybie zdalnym. W sytuacjach koniecznych, spotkania rodziców z nauczycielami/pracownikami szkoły odbywać się będą po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Życzenia świąteczne

Category: Aktualności
Published: Wednesday, 23 December 2020
Written by Małgorzata Samol

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim: miłości, pokoju i radości.

Niech te Święta będą dla nas czasem wyjątkowym, kiedy to możemy zatrzymać się w biegu….pochylić się nad bliskimi powiedzieć „Kocham Cię, dobrze że jesteś.”

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

KOLAŻ GOTOWY

Konkurs kolęd i pastorałek

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 22 December 2020
Written by Irena Werpuczyńska

131239651 1026144261223847 6251267009348007125 n

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w czasie pandemii

Category: Aktualności
Published: Monday, 14 December 2020
Written by Anna Kruszyńska

 

Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania (800 12 12 12) oraz dedykowany młodym ludziom czat internetowy

Biorąc pod uwagę sytuację związaną z pandemią korona wirusa oraz wiążącymi się z nią społeczną izolacją, a co za tym idzie utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiącą jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym:

- całodobowy, bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12;

- dedykowany młodym ludziom czat internetowy – https://brpd.gov.pl/sos-czat/ .

Kontaktując się za pośrednictwem wyżej wymienionych form komunikacji dziecko może uzyskać natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Dzięki współpracy z operatorem telekomunikacyjnym (obecnie Orange) dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów. Czat internetowy również ma charakter nieodpłatny.

Tak przedszkolaki bawiły się z okazji Światowego Dnia Misia.

Category: Aktualności
Published: Sunday, 06 December 2020
Written by Marzena Sulowska

„Razem na Święta” 2020

Category: Aktualności
Published: Wednesday, 02 December 2020
Written by Magdalena Lenart

729x308

„Razem na Święta” to akcja MEN, w której zachęcamy uczniów do niesienia pomocy innym. Chcemy, aby działania realizowane często w ramach szkolnych klubów i kół wolontariatu zostały wzmocnione w okresie przedświątecznym, kiedy szczególnie wiele osób czeka na pomoc i wsparcie. Zależy nam jednocześnie na budowaniu wspólnot i umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. Ze względu na stan epidemii działania realizowane w ramach akcji „Razem na Święta” powinny mieć bezpieczny i odpowiedzialny charakter. Ważne jest zachowanie dystansu społecznego oraz postępowanie zgodnie z wytycznymi sanitarnymi. 

Mój pluszowy miś

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 01 December 2020
Written by Urszula Marek

Konkurs plastyczny ,,Mój ulubiony pluszowy Miś”

Category: Aktualności
Published: Friday, 20 November 2020
Written by Urszula Marek

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

Z okazji ,,Światowego Dnia Pluszowego Misia”

biblioteka szkolna ogłasza konkurs, dla uczniów klas: 0- VI.

Konkurs plastyczny ph. ,,Mój ulubiony pluszowy Miś”

Cele:

- Promowanie Światowego Dnia Pluszowego Misia,

- rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci poprzez ekspresję plastyczną,

- wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Format pracy: kartka A4.

Technika pracy dowolna.

Praca powinna być opatrzona metryczką z danymi ucznia: imię, nazwisko, klasa, w prawym dolnym rogu kartki.

Zdjęcia prac lub skany należy przesłać na maila szkoły (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)  do 25. 11. 2020 r.

Prace będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

ZAPRASZAMY !!!

Podziękowanie za udział w akcji "Szkoła do hymnu"

Category: Aktualności
Published: Saturday, 14 November 2020
Written by Magdalena Lenart

dyplomszkoladohymnu2020 page 0001 3

Techniki nauki – nowy cykl edukacyjny TVP VOD

Category: Aktualności
Published: Saturday, 14 November 2020
Written by Magdalena Lenart

Jak uczyć się w efektywny sposób, szybciej czytać i więcej zapamiętywać? Jak organizować czas i osiągać planowane cele? Jak szybko i łatwo uczyć się języków obcych? Odpowiedzi na te pytania uczniowie znajdą w nowym cyklu edukacyjnym TVP VOD „Techniki nauki”. Programy prowadzą eksperci, trenerzy i wykładowcy, którzy w przystępny sposób podpowiadają, jak rozwijać i doskonalić jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku – umiejętność uczenia się. Projekt to efekt współpracy koncepcyjnej MEN i TVP. Wszystkie odcinki można bezpłatnie obejrzeć na platformie vod.tvp.pl.

Każdy z odcinków trwa ok. 10 minut i kończy się podsumowaniem, w którym widzowie znajdą zestawienie najważniejszych zagadnień poruszanych w programie.

Wszystkie odcinki można obejrzeć bezpłatnie na stronie

https://vod.tvp.pl/website/techniki-nauki,50468816/video.

„Techniki nauki” to najnowsza propozycja edukacyjna TVP VOD. Uczniowie i nauczyciele mogą cały czas korzystać z materiałów dostępnych w serwisie „Szkoła z TVP” https://www.tvp.pl/47304588/szkolaztvp. Znajdą tam zarchiwizowane lekcje, które były emitowane przez TVP wiosną tego roku, a także m.in. quizy sprawdzające wiedzę dla uczniów klas IV-VIII.

W serwisie dostępne są także wyeksponowane w blokach tematycznych treści z portalu TVP VOD, w tym ekranizacje lektur szkolnych, filmy dokumentalne oraz programy edukacyjne, a wśród nich nowości takie jak „E-szkoła nauka” – program edukacyjny Radosława Brzózki.

technikinaukigrafika

 

Akcja samorządu uczniowskiego "Bądź dumny wywieś flagę"

Category: Aktualności
Published: Thursday, 12 November 2020
Written by Magdalena Lenart

Uczniowie z naszej szkoły wraz z rodzinami uczcili Święto Odzyskania Niepodległości wywieszając flagi aby pokazać, że są dumni z Ojczyzny.

 

Akcja "Szkoła do hymnu"

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 10 November 2020
Written by Marzena Sulowska

O 11:11 przedszkolaki zaśpiewały hymn Polski biorąc tym samym udział w ogólnopolskiej akcji ,,Szkoła do hymnu". Od najmłodszych lat uczą się symboli narodowych oraz miłości i szacunku do swojej Ojczyzny.

Jesień w obiektywie uczniów klasy VII

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 10 November 2020
Written by Magdalena Lenart

 

Archiwum