szybka pozyczka
1 1_1 2

KOMUNIKAT

Category: Aktualności Published: Saturday, 16 January 2021 Written by Małgorzata Samol

Komunikat
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie
z dnia 15 stycznia 2021 r.
 w sprawie organizacji pracy szkoły w warunkach pandemii COVID-19
w okresie od 18 stycznia 2021 r.

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie,

Szanowni Państwo Nauczyciele,

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910), § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe j i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), § 6 ust 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 października 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii (Dz. U. z 2020 poz. 1758 z późn. zm.), art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1842), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.493 z późn. zm.) i w związku z § 1a ust.1pkt 1 § 2 pkt 3a, 3f, 4-7, § 2a, § 2c rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zm.)

Informuję, że:

§ 1.

W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty od dnia 18 stycznia 2021 r. do odwołania ustalam naukę w trybie stacjonarnym w klasach I –III, zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć.

  1. Do nauki wykorzystane są sale przydzielone klasom 1 września 2020 r.:
    1. na parterze uczą się uczniowie z kl. III,
    2. na pierwszym piętrze uczą się  uczniowie z kl. I i II.
  2. Przerwy międzylekcyjne, podczas których wietrzone i dezynfekowane są sale lekcyjne, wyznaczają nauczyciele. Na korytarzu szkolnym może przebywać wtedy  tylko jedna klasa, w częściach wspólnych obowiązuje noszenie maseczek.
  3. Zasady odbioru dzieci pozostają bez zmian.
  4. W szatni uczniowie korzystają z boksów klas starszych.
  5. Na terenie szkoły przebywają tylko uczniowie i pracownicy szkoły.

§ 2.

Oddziały przedszkolne funkcjonują w trybie stacjonarnym.

§ 3.

Zajęcia w klasach IV – VIII odbywają się w trybie zdalnym, zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

§ 4.

Świetlica szkolna i gastronomia pozostają czynne dla uczniów klas I – III, zgodnie ze złożonymi przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracjami.

§ 5.

Nauka zdalna może być zorganizowana na terenie szkoły na wniosek rodzica i po uzyskaniu pozytywnej decyzji dyrektora, dla uczniów klas IV-VIII, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub uczniów, którzy nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania. W tych zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie zdrowi, pozbawieni jakichkolwiek objawów chorobowych uczniowie, jak również gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

§ 6.

Na decyzję dyrektora szkoły, o której mowa w § 5, będą miały wpływ przede wszystkim następujące czynniki:

1) aktualna sytuacja epidemiczna w kraju,

2) bieżąca sytuacja epidemiczna i kadrowa w szkole,

3) dobry stan zdrowia dziecka.

§ 7.

Nauczanie zdalne jest realizowane dla uczniów klas IV-VIII z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 8.

W przypadku, gdy zajęcia, o których mowa w § 7, nie będą mogły być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor ustala inny sposób realizowania tych zajęć.

§ 9.

Dla uczniów klas VIII mogą być zorganizowane w szkole indywidualne lub grupowe konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przestępuje do egzaminu ósmoklasisty. Konsultacje będą odbywały się wg opracowanego harmonogramu.

§ 10.

Biblioteka szkolna realizuje swoją działalność, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.

§ 11.

Nauczyciele uczący w klasach I – III, wychowawcy oddziałów przedszkolnych, nauczyciele świetlicy, psycholog, nauczyciele bibliotekarze pełnią swoje obowiązki w miejscu pracy.

§ 12.

Nauczyciele uczący w klasach IV – VIII pełnią swoje obowiązki poza miejscem pracy, pozostając w pełnej gotowości do pracy w szkole w ciągu 1,5godziny od wezwania. W przypadku braku możliwości technicznych oraz lokalowych, do wykonywania pracy zdalnej w miejscu zamieszkania nauczyciela, dyrektor szkoły zapewnia mu odpowiedni sprzęt i właściwe warunki w miejscu pracy

§ 13.

Pracownicy obsługi pełnią swoje obowiązki w miejscu pracy.

§ 14.

Nauczyciele realizujący swoje obowiązki zawodowe poza miejscem ich stałego wykonywania, odpowiadają za poszanowanie i ochronę informacji poufnych oraz innych tajemnic prawnie

chronionych, w tym tajemnicy danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

§ 15.

Konsultacje i zebrania z rodzicami, do odwołania, będą odbywały się tylko w trybie zdalnym. W sytuacjach koniecznych, spotkania rodziców z nauczycielami/pracownikami szkoły odbywać się będą po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Hits: 435

Archiwum