szybka pozyczka
1 1_1 2

Informacja w sprawie organizacji nauki

Category: Aktualności Published: Tuesday, 24 March 2020 Written by Małgorzata Samol

Informacja w sprawie organizacji nauki
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie w okresie od 25.03.2020 r do 10.04.2020 r.

Na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne


1. Nauka będzie odbywać się poprzez ogólnodostępne i zalecane przez MEN narzędzia i zasoby do zdalnej nauki.
2. Zdalne nauczanie umożliwi uczniom opanowanie materiału ze wszystkich przedmiotów, których na co dzień uczą się w szkole.
3. Nauczyciele będą kontaktować się z uczniami i rodzicami głównie poprzez stronę internetową szkoły, gdzie będą zamieszczać bieżące treści do realizacji dla poszczególnych klas, poprzez elektroniczną, poprzez ogólnodostępne komunikatory Facebook Messenger, Zoom, platformy Teams – środowisko do tworzenia i przesyłania materiałów, wspólnej pracy nad dokumentami, organizowania czatów i spotkań online oraz innych dostępnych platform zalecanych przez MEN wg uznania nauczyciela.
W razie potrzeby nawiązywany będzie kontakt telefoniczny.
4. Rodzice będą konsultować się z poszczególnymi nauczycielami przez Messenger lub telefonicznie.
5. Praca uczniów i postępy w nauce będą na bieżąco monitorowane. Przy każdej formie
pracy/współpracy będzie podany termin i sposób realizacji.:
„5.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze
i jak powinien dalej się uczyć;

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia;

6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6. Na podstawie Statutu Szkoły ocenie podlegać będą następujące rodzaje aktywności uczniów:
a) zadania domowe,

b) dyktanda,

c) testy;

d) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki, prezentacje Power Point, plakaty, notatki itp.;
e) referaty,

f) aktywność na lekcji ( w tym przypadku na zajęciach online)

7. Po uzgodnieniach z nauczycielami postanowiono w trakcie nauczania zdalnego oceniać dodatkowo:

a) Poprawność wykonanych prac (zadań, testów, dyktand, ćwiczeń itp.)

b) Terminowość zadanych prac (termin wykonania danego zadania będzie zawsze uwzględniał możliwości uczniów i możliwości techniczne)
c) Zaangażowanie w samodzielne planowanie własnego rozwoju

d) Staranność wykonywanych prac.

8. Zgodnie ze Statutem oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców, wobec tego o każdej wystawionej ocenie uczniowie będą informowani drogą mailową, oraz poprzez sms.
9. Nauczyciele są dostępni zgodnie z planem lekcji obowiązującym w roku szkolnym 2019/2020;.

Hits: 109

Archiwum