szybka pozyczka
1 1_1 2

Nagroda Lubelskiego Kuratora Oświaty

Category: Aktualności Published: Thursday, 27 October 2016 Written by Magdalena Lenart

kuratorium

Z satysfakcją informujemy, że Pani Małgorzata Samol, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie otrzymała Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty. Jest ona przyznawana za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  Kandydat do nagrody musi posiadać wyróżniającą oceny pracy i  spełnieniać szereg kryteriów m.in:

1.  osiągać  dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach  uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
2.  podejmować  działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod  nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
 3. osiągać  dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do  udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych)  ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół  uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach  wojewódzkich i ogólnopolskich
 4. posiadać udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,
 5.  przygotowywać  i wzorowo organizować uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak:  nadanie szkole lub placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona  szkoły lub placówki,
6. organizować imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
7.  zapewniać  pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji  materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub  patologicznych,
8. organizować udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami.

Jak widać, warunki postawione przed kandydatem do Nagrody Kuratora nie są wcale łatwe do spełnienia, tym bardziej cieszymy się, że wyróżnienie otrzymała właśnie Pani Małgorzata Samol.

Pani Dyrektor składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów!

Hits: 3299

Archiwum