szybka pozyczka
1 1_1 2

II Edycja Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Piękna Nasza Polska Cała’’.

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 25 June 2019
Written by Marzena Sulowska

Uczniowie kl. I, II i przedszkolaki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie przystąpiły do II Edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Piękna Nasza Polska Cała’’.

II Edycja trwała od marca do czerwca. Każdy miesiąc projektu realizowany był pod innym hasłem.    

Marzec: „ Tu moje miejsce, tu mój dom”                                                                               

  1. Przeprowadzone zostało zajęcie pt. „Moje przedszkole – moja szkoła” ( gdzie na podstawie kronik szkolnych dzieci poznawały historię powstania szkoły.                                

2. Przeprowadzony został konkurs dla dzieci z rodzicami – „Przedszkole /szkoła– drugi dom” gdzie dzieci wspólnie z rodzicami układały wiersze o szkole.                                       

3. Wykonany został plakat „Polska Wiosna” – grupowa praca plastyczna.               

  Kwiecień: A niechaj narodowie wżdy postronni znają,iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” (Mikołaj Rej)                                                                                                                     

  1. Zorganizowany został Tydzień Legend i Baśni Polskich- każda z grup poznawała nowe legendy.                                                                                                                                        

2. Przeprowadzone zostały zajęcia tematyczne pt. „Polskie przysłowia znamy i często używamy”                                                                                                                                

3. Projekcja filmowa „W starym kinie” – projekcje dawnych dobranocek

4. Spotkanie czytelnicze „Bajki dzieciństwa naszych Rodziców i Dziadków” – czytanie zapomnianych bajek min. Przez Panią U. Tkaczyk z Biblioteki Gminnej.

5. Zorganizowaliśmy na górnym korytarzu Kącik Książki Patriotycznej z możliwością wypożyczenia do domu.

Maj: „Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze biel jest i czerwień” Cz. Janczarski

„Najważniejsza w życiu jest Rodzina.

Wszystko, co najważniejsze – w Rodzinie się zaczyna

1. Prace plastyczna rodziców i dzieci „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”

2. Warsztaty plastyczne „Te polskie kwiaty dla Mamy i Taty” –polskich maków ludową techniką, poprowadzone przez Panie z KGW z Rudnika.

3. Założony został zielnik polskiej roślinności „Na majowej łące”

4. Nauka piosenki „Kiedy byłem jak kropelka – czułem serca Twego bicie i wiedziałem, jak jest wielka, Miłość – która daje życie…”

5. Nauka piosenki ,,Lipka’’

Czerwiec: „Wszystkie dzieci nasze są”

1.Wspolnie z rodzicami zorganizowane zostało Święto Rodziny’’                                                                                2.Gazetka/dekoracja „Każdy przedszkolak – Mały Patriota – Wielki Człowiek” – zapoznanie wychowanków z Prawami Dziecka Przybliżenie najmłodszym postaci papieża Polaka, który jest patronem naszej szkoły.

3.„Kulinarne podróże – te małe i duże” – smaki świata – degustacja warzyw, owoców, potraw z różnych stron świata- u nas śniadanie polsko- greckie.

4„Zabawy i zabawki dzieci świata” – nauka zabawy ,,Pilolo’’, ,,Rangoli’’.

 5. „Biało-czerwone Drzewo Dobra” – wykonanie drzewa dobrych uczynków dla Polski – według pomysłów dzieci, rodziców lub nauczycieli

6.„List dla Polski” – napisanie listu do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

„Piękna Nasza Polska Cała”

II edycja

Honorowy patronat nad Projektem objęli:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola

Telewizja Aleksandrowski Kurier

Zespół ludowy Rokiczanka

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Piękna Nasza Polska Cała jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska –

nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim

Cele:

 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej
 • rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi
 • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca)
 • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość
 • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu)
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną
 • poznanie legend i baśni polskich
 • dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka i jako jednostka "wiem kim jestem"
 • kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji
 • rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową

i kierunkiem polityki oświatowej MEN

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 25 June 2019
Written by Marzena Sulowska

 

„Gdy spotykam dziecko, budzi ono we mnie dwa uczucia: czułości do tego, kim ono jest, oraz szacunek do tego, kim może zostać w przyszłości.” Ludwik Pasteur

Które wartości są najważniejsze? Co chcielibyśmy przekazać dzieciom, by wyrosły na szczęśliwych, „dobrych i porządnych” ludzi?

System wartości człowieka budowany jest przez rodziców, rodzinę, nauczycieli, kolegów czy środowisko. Możemy wyróżnić wartości moralne, ekonomiczne, estetyczne, poznawcze, prawne czy religijne. Głównym przekaźnikiem wartości jest wychowanie, rozumiane jako przygotowanie człowieka do życia i kształtowanie jego osobowości w warunkach konkretnej rzeczywistości społecznej i cywilizacyjnej. Obejmuje ono zarówno świadome i celowe oddziaływania na jednostkę odpowiedzialnych za wychowanie osób (rodziców, wychowawców, nauczycieli) i instytucji oraz systemu wychowania równoległego (telewizja, radio, film, prasa, literatura, sztuka, instytucje naukowe i kulturalne, sport itp.) ,jak i wysiłki człowieka nad kształtowaniem własnej osobowości. Proces ten nie ogranicza się tylko do okresu dzieciństwa i młodości – lecz trwa przez całe życie ludzkie, gdyż zmienia się rzeczywistość i wymaga od człowieka ciągłego doskonalenia własnej osobowości, ponieważ musi dostosować się do tych zmian zarówno dotyczących życia indywidualnego, jak do życia w społeczeństwie. Wychowanie spełnia dwie różne funkcje w rozwoju jednostki i rozwoju społeczeństwa, mianowicie: Funkcję zachowawczą, która realizuje się w organizowanych procesach wychowawczych i oddziaływaniach naturalnych, gdyż przekazuje wychowankom dziedzictwo poprzednich generacji – wartości kulturowe, wzory zachowań, postawy, nawyki. Przez wychowanie utrzymujemy ciągłość kulturową, zachowują się wartości poprzednich pokoleń. Funkcję twórczą, która zmierza do przygotowania jednostek do podejmowania nowatorskich przekształceń dotychczasowych form egzystencji ludzkiej doskonalących dotychczasowe osiągnięcia, poszukujących nowych wartości i rozwiązań w różnych dziedzinach. Także w dziedzinie wychowania, jeśli ma ono wzbogacić i rozwijać osobowość człowieka. Wychowanie to wprowadzenie dzieci i młodzież w kulturę własnego narodu i społeczeństwa, kulturę mowy ojczystej i języka ojczystego, a także oddziaływanie rodziców, wychowawców, nauczycieli na dzieci i młodzież, jak również na starszych poprzez przykład postępowania, czyny, wskazania słowne. Jednym z celów wychowania jest stworzenie systemu wartości, który stanowi fundament życia człowieka. Każdy z nas z dzieciństwa wynosi bagaż składający się z przekazanych nam przez rodziców wartości, wzorców zachowań, nawyków, przekonań, poglądów, norm społecznych czy zapatrywań na świat. Ten system wartości buduje osobowość i kształtuje życie człowieka. Decyduje o tym co dla danej jednostki jest istotne, co cenne, co właściwe, co dobre, a co złe. Wpływa on również na nasze potrzeby, dążenia, pragnienia. To głównie od rodziców zależy, jak proces ten będzie przebiegał i jaki powstanie system wartości. Stworzenie „właściwych” hierarchii szczególnie ważne jest we współczesnym świecie, gdzie wartości podlegają nieustannym i szybkim zmianom. Młodzi ludzie łatwo mogą zgubić się w tym chaosie różnorodnych poglądów i sprzecznych informacji. A to właśnie oni potrzebują wartości, aby właściwie przebiegał ich rozwój, a w dorosłym życiu mogliby prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Tak więc, jak wychować „dobrego”człowieka? Wartości, które chcemy przekazać dzieciom: Najważniejsza jest świadomość celu, do jakiego wychowanie ma prowadzić. Istotne jest to, by nie wychowywać w sposób przypadkowy, chaotyczny, by przemyśleć i umieć uzasadnić każdy kolejny krok podejmowany wobec wychowanka. Najpierw należy zastanowić się, które wartości są najważniejsze i które chcielibyśmy przekazać dzieciom. Czy bardziej liczą się te materialne czy moralne? Co jest ważniejsze „mieć” czy „być”? Miłość, szacunek do innych i do siebie, uczciwość, kultura, odpowiedzialność, odwaga, współczucie, tolerancja, uprzejmość, szczerość, patriotyzm, wiara, pomoc, wykształcenie, przyjaźń, zaufanie, ugodowość, bezpieczeństwo, pracowitość, zrozumienie, otwartość, ciekawość świata, pokora, samodzielność… . Co stanowi największą wartość? To rodzice muszą głęboko zastanowić się co jest dla nich ważne i zdecydować, które z tych wartości chcą przekazać dzieciom. I znów powraca pytanie: Do czego chcemy wychować nasze dzieci? Które wartości powinny obowiązywać zawsze? Czy te przekazywane przez dziadków, związane z kulturą i historią naszego narodu? Które z nich straciły już na znaczeniu, a które pojawiły się jako nowe? Jaki wpływ na rozwój naszego dziecka mają tradycje rodzinne? Żyjemy w czasach, gdy wartości podlegają ciągłym i dynamicznym zmianom. Wartości, które przetrwały przez stulecia nie zawsze są akceptowane przez współczesnych rodziców. Istnieją również takie wartości, które w naszym rozumieniu nie podlegają zmianom, np. sprawiedliwość, odwaga, pracowitość, uczciwość czy odpowiedzialność. Badania wskazują, że większość tych „starych” wartości rodzice chcą zaszczepić swoim dzieciom. Bardzo ważną wartością, o której nie powinno się zapominać jest wartość życia. Współczesny człowiek wpada często w głęboki kryzys: traci sens życia. Coraz więcej osób traci wiarę w sens życia, dlatego rodzi się potrzeba odzyskania tej podstawowej dla człowieka wartości. Rodzice powinni więc wychowując swoje dzieci uczyć je poszukiwania "sensu życia". Świadomość sensu życia, ostatecznej racji naszej egzystencji i wpisanych w nią wydarzeń - radosnych i trudnych, cierpień i wzniosłych uniesień – ma kluczowe znaczenie dla życiowej dojrzałości i wpływa na życie człowieka w jego wszystkich, najdrobniejszych nawet przejawach. Drugą wartością, którą należy wpajać jest wartość samorealizacji. Samorealizacja jest wewnętrznym procesem, który pozwala człowiekowi posuwać się naprzód w jego ludzkim bycie, w jego człowieczeństwie. Rodzice mają do spełnienia ogromnie ważną misję w której nikt nie może ich wyręczyć: powinni pomóc swoim dzieciom zrozumieć na czym polega prawdziwa dojrzałość i pomóc do niej dotrzeć. Muszą więc ciągle pracować nad rozwojem dziecka i jego zdolności. Podstawową zdolnością człowieka jest umiejętność kochania. Rodzice winni więc zaangażować się całkowicie, zarówno duszą jak i ciałem, aby ich dzieci rozwinęły w tej dziedzinie swe zdolności. Dziecko uczy się kochać tylko wtedy, gdy samo czuje się kochane i szanowane. Rodzice winni zatem tak postępować, aby ich dziecko odczuło tę miłość, miłość bezwarunkową, by czuło się kochane, więcej niż inni, ale tyle samo co inni, szacunek: zawsze winniśmy go okazywać innym, szczerość - nigdy nie powinienem nikogo oszukiwać, ale zawsze mówić innym prawdę, sprawiedliwość - powinienem szanować prawa innych ludzi, które są takie same jak moje, wyrozumiałość - powinienem rozumieć innych, zdając sobie sprawę z tego, że każdy jest inny, miłosierdzie - powinienem z miłością pochylać się nad nędzą i niedolą innych ludzi i pomagać im, miłość - powinienem kochać innych, służba - powinienem służyć innym aby pomóc im wzrastać, solidarność - trzeba być solidarnym nie tylko w radościach, ale także w smutku i cierpieniu. Jeśli jesteśmy chrześcijanami to winniśmy również przekazać naszym dzieciom wartość "Boga" jako wartość podstawową w naszym życiu. Jak przekazać wartości dzieciom W wychowaniu dzieci bardzo ważnym jest stworzenie w rodzinie klimatu porozumienia i dialogu. Przekazanie wartości powinno odbywać się w rodzinnej, pełnej miłości atmosferze. Wychowanie w demokratycznym duchu przyniesie o wiele więcej korzyści, niż stosowanie przymusu czy ostrej dyscypliny. Dziecko rodząc się nie ma zakodowanego regulaminu, który uczy go moralnego postępowania. To rodzice przekazują mu wzorce zachowań w różnych sytuacjach życiowych. Mama i tata tłumaczą dziecku, które zachowania ich zdaniem są dobre, a które złe i dlaczego. Jak należy postępować, żeby nie krzywdzić innych i siebie samego. Najważniejszym sposobem trwałego przekazania dzieciom wartości jest własny przykład i harmonia między deklaracjami słownymi a życiem. Dziecko uczy się przede wszystkim przez naśladowanie. Obserwuje postępowanie mamy i taty, słucha co mówią, patrzy jak reagują. Dzieci przejmują hierarchię wartości od rodziców, którzy są dla nich najważniejszym przykładem. Dzieci kierują się nie tym, co rodzice mówią, ale tym jak postępują. Najważniejsza zasada: To co mówimy musi być spójne z tym co robimy. Słowo to tylko informacja, ale żeby mogło nabrać znaczenia, musi być powiązane z doświadczeniem. Rodzic, który wpaja (w mowie) dziecku wspaniałą wartość, jaką jest uczciwość, a jednocześnie jedzie z dzieckiem autobusem „na gapę” (bo przecież to tylko dwa przystanki), niech nie dziwi się, jak jego potomek również tak będzie pojmował uczciwość. Później tacy rodzice obwiniają dzieci za ich nieuczciwe postępowanie. Rodzice nie chcąc martwić dziecka, ukrywają przed nim swoje kłopoty. Dziecko widzi zatroskanych rodziców, ale kiedy ich pyta co się stało, otrzymuje odpowiedź: „Nic, wszystko jest w porządku. Idź sobie pograj na komputerze.” Jak ma ono zrozumieć taką sytuację? Jaką ma z tego wynieść naukę? Czy możemy takiemu dziecku przekazać wartość, jaką jest szczerość? Czy dziecko takie po pewnym czasie nie dojdzie do wniosku, że jeśli komuś dzieje się krzywda, to nie moja sprawa, zajmę się czymś przyjemnym? Przecież chcemy, żeby nasz potomek był osobą empatyczną, współczującą innym. Rodzice mają szansę dopiero wtedy przekazać dzieciom hierarchię wartości, kiedy sami prowadzą zgodnie z nią swoje życie. Są oni stróżami wartości w tym, często „trudnym” świecie, tworzą zrozumiałe reguły i czytelne zasady postępowania swoich dzieci. Jaką nasze dziecko wybierze drogę życia i jak sobie w nim poradzi, zależy przede wszystkim od tego, w jaki bagaż wartości go wyposażymy. Podkreślić więc należy z całą mocą, że wychowanie do wartości będzie tym skuteczniejsze, im bardziej oboje rodzice będą żyć życiem ukształtowanym według tych walorów. Wychowanie dziecka to bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie. Człowiek, szczególnie ten mały lub młody potrzebuje pozytywnych wzorców by mógł w pełni rozwijać swoje człowieczeństwo. Zadaniem rodziców jest dać te pozytywne wzorce oraz wpić swojemu dziecku dobre zasady, bo to one w obecnej chwili i w przyszłości, pomogą mu pokonać trudności i dokonać dobrych, wartościowych i odpowiedzialnych wyborów.

Wycieczka do Zamościa

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 25 June 2019
Written by Urszula Marek

Dzień Rodziny

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 25 June 2019
Written by Irena Werpuczyńska

1

Koncert finałowy akcji „Twój Dar Serca Dla Hospicjum”

Category: Aktualności
Published: Monday, 10 June 2019
Written by Jolanta Sulowska

4 czerwca uczniowie klas V – VIII i III gimnazjum uczestniczyli w Koncercie finałowym akcji „Twój Dar Serca Dla Hospicjum”. Następnie zwiedziliśmy Muzeum Wsi Lubelskiej i uczestniczyliśmy w seansie filmowym.

Apel Ekologiczny

Category: Aktualności
Published: Monday, 10 June 2019
Written by Jolanta Sulowska

5 czerwca odbył się apel ekologiczny z okazji Światowego Dnia Środowiska. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1972 roku i obchodzony jest corocznie w ponad 100 krajach. Nasza szkoła przyłączyła się do przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

Wycieczka do Wojciechowa

Category: Aktualności
Published: Thursday, 06 June 2019
Written by Bożena Skrzypek

 

     Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-II wzięli udział w wycieczce rekreacyjno- edukacyjnej do Owadolandii. Na ścieżce przyrodniczej podziwiali ogromne, niezwykle realistyczne rzeźby owadów, które zadziwiały dbałością o najmniejsze szczegóły.

Dzieci dowiedziały się, dlaczego owady są ważne, jak nam służą, jak się z nimi obchodzić i za co je kochać. Następnie uczestniczyły w warsztatach plastycznych- malowanie gipsowych odlewów w kształcie owada. Uczestnicy wycieczki wykonali również upominek- pachnące mydełko o wybranym przez siebie zapachu i kształcie. Dużą atrakcją okazał się również nietypowy plac zabaw ze zjeżdżalniami, huśtawkami, zjazdami linowymi i trampolinami.

         Cieszy fakt, że w tym dniu pogoda szczególnie dopisała, co sprawiło, że wszyscy wrócili szczęśliwi i zadowoleni.

Pierwszoklasiści przygotowują się do Szkolnego Dnia Rodziny

Category: Aktualności
Published: Thursday, 06 June 2019
Written by Bożena Skrzypek

MAJOWE ŚWIĘTA

Category: Aktualności
Published: Thursday, 06 June 2019
Written by Gabriela Trzcińska

Podsumowanie konkursu „Projekt monety 10 zł”

Category: Aktualności
Published: Thursday, 23 May 2019
Written by Bożena Skrzypek

 

Dnia 22 maja w naszej szkole miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego ,,Projekt monety 10 zł” oraz rozdanie nagród
i wyróżnień.

     Dostarczono 14 prac wykonanych różnymi technikami. Wszystkie prace są niezwykle ciekawe i z całą pewnością wymagały dużego nakładu pracy
i pomysłowości w ich wykonaniu.

W konkursie wyróżniono:

3 miejsca I

3 miejsca II

1 miejsce III

Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, które wręczyła Pani Anna Zaborska - Kierownik Filii Banku Spółdzielczego
w Zakrzewie.

Pani Kierownik uświadomiła uczniom jak ważną rolę pełni w szkole SKO jako nauka oszczędzania w przyszłości.

Prace naszych uczniów będą ozdobą placówki banku.

Pamiętaliśmy o rocznicy urodzin św.Jana Pawła II

Category: Aktualności
Published: Monday, 20 May 2019
Written by Bożena Skrzypek

Pamięci św.Jana Pawła II

Category: Aktualności
Published: Monday, 20 May 2019
Written by Marzanna Szydłowska

16 maja 2019r. uczniowie klasy czwartej oraz piątej przygotowali montaż słowno- muzyczny poświęcony pamięci patrona naszej szkoły, papieża Jana Pawła II w związku ze zbliżającą się 99 rocznicą Jego urodzin .

Podczas wystąpienia uczniowie przypomnieli postać naszego wybitnego rodaka- ojca świętego, niezwykłego człowieka w dziejach Polski i świata , którego życie i pontyfikat zmieniły losy wielu ludzi, a nawet narodów.   Jego życie, służbę Bogu i ludziom, aby na zawsze pozostał w naszych myślach i sercach.

.

Category: Aktualności
Published: Monday, 13 May 2019
Written by Irena Werpuczyńska

Olimpus1

W dniu 20 III 2019r. odbyła się w całej Polsce olimpiada z języka angielskiego Olimpus przeznaczona dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych. Olimpiada ta stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.

W tym roku od Olimpiady przystąpiło:

Klasa 4 - 3703 uczestników

Klasa 5 - 4020 uczestników

klasa 6 - 2805 uczestników

Klasa 7 - 2331 uczestników

Klasa 8 - 3116 uczestników.

            Maksymalna liczba punktów do uzyskania była - 240

Laureatami zostali uczniowie, którzy zajęli od 1- 15 miejsca.  

  Nasze osiągnięcia:

Miłosz Skrzypek (8 kl.) 220pkt. - 8 miejsce - Dyplom Laureata

Miłosz Milanowski ( 5 kl. )196 pkt. - 23 miejsce - Dyplom uznania

Cezary Dolecki (8 kl.) 184 pkt. - 26 miejsce Dyplom uznania

Agnieszka Maciąg( 5 kl.) 170pkt.- 36 miejsce - Dyplom uznania

Kacper Kornak (7 kl.) 164pkt.- 37 miejsce - Dyplom uznania

Magdalena Poseniak ( 7 kl.) 162pkt. - 38 miejsce - Dyplom uznania

Paweł Wójcik (4 kl.) 154pkt. - 43 miejsce -Dyplom uznania

Dominik Matacz (4 kl.) 142pkt.- 49 miejsce - Dyplom uznania

Do olimpiady uczniów przygotowała Irena Werpuczyńska.

Sukces naszego ucznia w VI międzyszkolnym konkursie translatorskim „Skrzydlate słowa” w Bełżycach

Category: Aktualności
Published: Monday, 13 May 2019
Written by Irena Werpuczyńska

Miło nam poinformować, że uczeń klasy VIII – Miłosz Skrzypek zajął I miejsce w konkursie translatorskim z języka angielskiego.

W konkursie wzięli udział reprezentanci 13 szkół podstawowych (w tym oddziałów gimnazjalnych) z powiatów: lubelskiego, opolskiego i puławskiego. Uczestnicy mieli 90 minut na przetłumaczenie dwóch tekstów - wiersza z polskiego na język obcy i fragmentu prozy na język polski. Podstawowymi kryteriami oceny przekładów były poprawność językowa, dokładność tłumaczenia i inwencja twór-cza. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Starosta Lubelski i Lubelski Kurator Oświaty. Patronat naukowy sprawował Zakład Lingwistyki Stosowanej.

Do konkursu ucznia przygotowała nauczycielka Irena Werpuczyńska

DZIEŃ SŁUŻBY ZDROWIA

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 30 April 2019
Written by Urszula Marek

Archiwum